Wynagrodzenie

Ceny za ¶wiadczone przez kancelarię usługi prawne uzależnione s± od rodzaju usługi, stopnia skomplikowania sprawy, czasu jej trwania i potrzebnego w zwi±zku z tym nakładu pracy.
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w trakcie rozmowy z Klientem, który przed powierzeniem sprawy do prowadzenia jest wyczerpuj±co informowany również o wszelkich innych kosztach zwi±zanych z dan± spraw± (opłaty s±dowe itd). Zdajemy sobie sprawę w jakich realiach ekonomicznych funkcjonujemy,
dlatego też staramy się stosować wyważone koszty w ¶wiadczeniu usług.

Dla osób, które nie s± w stanie ponie¶ć kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, istnieje możliwo¶ć złożenia do S±du wniosku o zwolnienie od kosztów s±dowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata z pro¶b± o wyznaczenie tej osoby do prowadzenia sprawy.

Wystawiamy faktury VAT.