Obszary praktyki - Prawo pracy

- dokonujemy analizy prawnej wszelkich zagadnień pracowniczych,
- przygotowujemy dokumentację związaną z zatrudnieniem, zarówno w ramach stosunków pracy jak i umów cywilnoprawnych obejmującą w szczególności: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy będące podstawą zatrudnienia, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
- reprezentujemy pracodawców i pracowników w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy, na wszystkich etapach postępowania m.in. w zakresie sporów o wynagrodzenie, odszkodowania z tytułu rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odprawy, odszkodowania i renty za szkodę na zdrowiu pracownika, w tym w związku z wypadkami przy pracy, jak również spory związane z naruszeniem dóbr osobistych pracowników, dyskryminacji oraz mobbingu.