Obszary praktyki - Prawo karne i wykroczeń

Oferowane czynności obejmują:
- prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,
- obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach (w tym sporządzanie apelacji, zażaleń oraz kasacji),
- obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku (w szczególności sporządzanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary, rozkładanie spłaty należności sądowych na raty),
- prowadzenie spraw o ułaskawienie,
- reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego,
a następnie jako tzw. oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji,
- sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych,
- reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
- sporządzanie analiz prawnych, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.